Zde najdete obchodní podmínky a ochranu osobních údajů pro služby nutri kouč, online trenér a osobní trenér.

Tyto služby poskytuje přímo Michal Dokoupil – IČ – 03691225
Kontakt : m.dokoupil69@gmail.com, telefon +420 604 579 047

1.ONLINE TRENÉR

Služba online trenér, nutri kouč

Služba vám nabízí sestavení tréninkového plánu a jídelníčku na míru a přístup do prémiové sekce a zasílání obsahu od FIGOFIT – Michal Dokoupil.

Po vyplnění dotazníku zpracuji vaše údaje, vyhotovím plán a domluvíme se na případných úpravách. Domluvíme se na vašem rozumném cíli. Vypočítám vaše potřebné denní nutriční hodnoty. Vytvoříme přijatelný kompromis v druhu jídel, která budete moci konzumovat. Vše budeme kontrolovat a konzultovat. Stejně tak tréninkový plán a celkový režim.

Reklamace služby

První platba pro nastavení a sestavení režimu je po zaslání materiálů a knowhow nevratná.

Pokud nebudete s jídelníčkem či tréninkovým plánem spokojeni při dalším prodloužení a budete chtít odstoupit od smlouvy, lze zažádat o vrácení části zaplacené částky, která je adekvátní aktuální ceně za prodloužení spolupráce o jeden měsíc společných kontrol a konzultací.

Způsob platby

 • Platba probíhá předem
 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího.
 • Faktura na vyžádání samozřejmostí

Dodání služby

Vyhotovený trénink nebo jídelníček spolu s přístupem vám bude odeslán na uvedený e-mail v objednávce. Vyhotovení a odeslání předloh je uskutečněno nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí platby.

Ochrana osobních údajů

 • 1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.& 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a údajů jako: nemoci, alergie, zaměstnání, věk, váha, výška (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • 1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • 1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • 1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 8. 2023