Podmínky užití a ochrana soukromí

Službu online trenér na webu poskytuje přímo Michal Dokoupil – IČ – 03691225
Kontakt : m.dokoupil69@gmail.com

1. Služba online trenér

Služba vám nabízí sestavení tréninkového plánu a jídelníčku na míru a přístup do prémiové sekce od FIGOFIT – Michal Dokoupil.

Po vyplnění dotazníku zpracuji vaše údaje a domluvíme se na případných úpravách. Domluvíme se na vašem rozumném cíli. Vypočítám vaše potřebné denní nutriční hodnoty. Vytvoříme přijatelný kompromis v druhu jídel, která budete moci konzumovat. Vše budeme kontrolovat a konzultovat. Stejně tak tréninkový plán.

Aktuální ceny naleznete v nabídce na tomto odkazu.

2. Reklamace služby

Pokud nebudete s jídelníčkem či tréninkovým plánem spokojeni a budete chtít odstoupit od smlouvy, lze zažádat o vrácení části zaplacené částky, která je adekvátní aktuální ceně za prodloužení spolupráce o jeden měsíc společných kontrol a konzultací.

3. Způsob platby

 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího.
 • Hotově

4. Dodání služby

Vyhotovený trénink nebo jídelníček vám bude odeslán na uvedený e-mail v objednávce. Vyhotovení a odeslání předloh je uskutečněno nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

5. Ochrana osobních údajů

 • 1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.& 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a údajů jako: nemoci, alergie, zaměstnání, věk, váha, výška (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • 1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícímu také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • 1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • 1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • 1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.